Learning & Development Awards 2022

Prezeráte si informácie o uplynulom ročníku ankety Learning & Development Awards. Galavečer piateho ročníka ankety Learning & Development Awards sa konal 24. mája 2023. Ak si chcete pripomenúť skvelú atmosféru, pozrite si galériu zachytávajúcu najkrajšie momenty

Hodnotiace kritériá

Anketa Learning & Development Awards je o spájaní ľudí pôsobiacich v rôznych oblasti rozvoja, a teda o vyhľadávaní a spopularizovaní čo najväčšieho množstva rozvojových postupov. Úlohou ankety nie je nahrádzať odborné združenia či certifikačné komisie. Každý lektor a kouč v oblasti biznisu je jedinečný, preto komisia posudzuje každú nomináciu starostlivo a individuálne.

Po nominácii zo strany verejnosti resp. po prihlásení sa a natočení predstavujúceho videa, bude nominácie posudzovať odborná komisia. Odborná komisia je zostavená z odborníkov v oblasti firemného vzdelávania, biznis koučingu a vzdelávania dospelých, ktorí sami vykonávajú niektorú z činností rozvoja alebo sú tí, ktorí do svojich organizácií vyberajú lektorov a koučov a poznajú svoje kritériá na posúdenie ich kvality.

S cieľom dosiahnuť maximálnu objektivitu sme pre účely ankety Learning & Development Awards vytvorili hodnotiace kritériá individuálne pre každú kategóriu.

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Lektor roka"

Osobný vplyv lektora
 • počet rokov skúseností so vzdelávaním
 • pôsobí ako vzor – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
Prináša inovácie v oblasti vzdelávacích programov
 • prináša nové témy a / alebo rozvíja už existujúce vzdelávacie programy
Prináša inovácie v oblasti učenia
 • implementuje nové trendy a metódy v oblasti prednášania a výučby
 • razí cestu novým metódam alebo technológiám
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti
Nadšenie / entuziazmus
 • svojím prístupom motivuje účastníkov, udržiava pozitívnu atmosféru a energiu počas rozvoja
Orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania účastníkov, prináša pridanú hodnotu pre zadávateľa rozvoja
Flexibilita / Práca so skupinou a prispôsobenie sa účastníkom, téme
 • prispôsobuje sa účastníkom, dokáže pružne zmeniť tempo, postup alebo obsah

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Kouč roka"

Osobnosť kouča
 • počet rokov skúseností s koučingom
 • pôsobí ako vzor pre komunitu – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
 • aktívne sa podieľa a prispieva k rozvoju koučovacej kultúry a profesionálneho koučingu
 • šíri povedomie o profesionálnom koučingu medzi laickou a odbornou verejnosťou
Aplikovanie koučovacích zručností / kompetencií
 • vytvorenie vzťahu dôvery a koučovací rámec = kontrakt
 • kladenie otázok a aktívne počúvanie
 • vytváranie priestoru pre sebareflexiu a uvedomenie
 • orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja - vytvorenie záväzku k naštartovaniu akčných krokov
Prináša inovácie v oblasti koučingu
 • prináša nové postupy, techniky a / alebo rozvíja už existujúce koučovacie techniky resp. prístupy
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti , ...
Orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja medzi zadávateľom a klientom
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania všetkých zapojených - sponzor resp. zadávateľ a klient / koučovaný a prináša pridanú hodnotu pre všetkých
 • doprevádza pri rozvíjaní potenciálu a pozitívnych zmenách

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Soft–skill firemný vzdelávací / rozvojový program roka"

Cieľ vzdelávacieho / rozvojového programu
 • k čomu mal program prispieť, aký bol zámer iniciátora
Popis projektu
 • rok realizácie, rozsah programu - počet zapojených či dotknutých účastníkov, štruktúra a metódy použité v programe
Inovatívnosť v zameraní, použitých technikách / netradičnosť programu
 • popis jedinečnosti programu
Zhoda pôvodného zámeru a dosiahnutého výsledku programu
 • výsledok vzdelávacieho / rozvojového programu (čo sa ním dosiahlo, ako bol hodnotený)
Kombinácia rozvoja potrieb podnikania s osobnostným rozvojom účastníkov
 • ako organizácia prepojila biznis potreby s osobnostných rozvojom zapojených účastníkov (zamestnancov)
Špeciálne ocenenie
 • pre jeho rozsah, tému, kombináciu tém či techník

Hodnotiace kritériá pre špeciálne ocenenie "Young Talent"

Pre ocenenie Young Talent platí kritérium pôsobenia v oblasti vzdelávania alebo koučingu a nepresiahnutie veku 30 rokov do konca roka 2022.

Odborná porota

profilová fotka

Boris Dobiš

Externý kouč, facilitátor, tréner a konzultant

profilová fotka

S takmer 20 ročnými skúsenosťami s prácou v globálnom korporátnom prostredí v oblasti predaja ako na Slovensku, tak i v zahraničí, som sa v roku 2005 začal venovať konzultačným a tréningovým aktivitám, ktoré ma veľmi rýchlo priviedli k práci s mäkkými zručnosťami.

Zo všetkých ma najviac zaujal koučovací prístup, pretože práve koučing človeku umožňuje rozvinúť svoj potenciál na základe sebauvedomenia, zamerania sa tým správnym – užitočným smerom využívajúc silu svojich vlastných myšlienok a nápadov.

V súčasnosti pracujem pod hlavičkou svojej vlastnej spoločnosti YPnet, s.r.o. ako externý kouč, facilitátor, tréner a konzultant a zameriavam sa predovšetkým na problematiku leadershipu. Pri realizácii komplexných zadaní rád spolupracujem s lokálnymi kolegami, ako aj s medzinárodnými spoločnosťami realizujúcimi svoje projekty na Slovensku a v Českej republike.

Aktívne sa angažujem v Medzinárodnej Federácii Koučingu (ICF – International Coaching Federation) v rámci jej Slovenskej pobočky a taktiež i v globálnych štruktúrach ICF.

“Don't follow the crowd, let the crowd follow you.”
- Margaret Thatcher

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Rád nadväzujem na už osvedčenú spoluprácu s Learning & Development Awards z predošlých rokov a je pre mňa cťou prispievať k rastu a ďalšiemu rozvoju tohto podujatia.

A to všetko samozrejme so zreteľom na podporu profesionálnych koučov a koučingu ako plnohodnotnej profesie.

profilová fotka

Erika Falťanová

Trénerka, koučka, konzultantka

Odborný poradca za ICF Slovensko pre kategóriu KOUČ ROKA
profilová fotka

Bohaté skúsenosti z pôsobenia vo výrobných spoločnostiach (obchodný špecialista pre export, poradca a konzultant nadnárodného holdingu, externý produktový manažér pre zahraničie), ktorým sa parciálne venujem doteraz, využívam od r. 1998 pri svojej práci zameranej na rozvoj ľudí. Od roku 2007, keď som absolvovala Co-Active Coaching, sa venujem aj koučovaniu. V nasedujúcich rokoch som absolvovala ďalšie výcviky v školách, akreditovaných ICF.

Patrím medzi prvých členov slovenskej pobočky ICF. Koučovanie využívam nie len ako nástroj rozvoja jednotlivca alebo tímu, ale aj pri obchodných rokovaniach a tréningoch manažérskych programov (koučovací štýl v leadershipe).

Od roku 2014 sa aktívne podieľam na práci ICF Slovenská pobočka, od roku 2016 som členkou jej výboru. V súčasnosti zastávam pozíciu prezidentky ICF Slovenská pobočka.

Pracujem s manažérmi, majiteľmi firiem, s mladými ľuďmi, aj skúsenejšími - s každým, kto hľadá v sebe neobjavené alebo je na rázcestí a pýta sa ako ďalej...

profilová fotka

Zuzana Jojićová

Senior koučka, trénerka a konzultantka

profilová fotka

Má 17 rokov pracovných skúsenosti na pozíciách stredného a vrcholového manažmentu v oblasti ľudských zdrojov.

Koučingu sa venuje od roku 2010 a pri koučovaní používa prístup zameraný na riešenie (Solution Focused Coaching). Ako koučka, trénerka a konzultantka sa zameriava na individuálny a tímový rozvoj lídrov a tímov v strednej a východnej Európe. Lídrov vedie k tomu, aby spoznali najskôr sami seba a vedeli viesť seba, aby následne mohli vytvárať zmysluplné vzťahy a viesť úspešne aj tímy.

V roku 2020 sa stala členkou výboru ICF Slovenská pobočka, kde sa aktívne podieľa hlavne na rozvoji ich členov. Pôsobím tiež ako ICF mentor pre koučov, ktorí sa uchádzajú o ICF certifikáciu.

V neposlednom rade podporuje taktiež podnikateľov a majiteľov slovenských spoločností, pretože je presvedčená o tom, že ak sa bude dariť im, tak sa bude dariť aj Slovensku.

profilová fotka

Emília Jányová Lopušníková

Zakladateľka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

profilová fotka

V oblasti vzdelávania dospelých sa pohybujem 14 rokov. Začínala som ako lektorka, neskôr som bola riaditeľkou vzdelávacej spoločnosti, ktorá vzdelávala tisícky zamestnancov na celom Slovensku. Pred šiestimi rokmi som založila Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov ako prvú stavovskú organizáciu, ktorá má záujem o zvyšovanie kvality v ďalšom vzdelávaní, a ktorá zo zákona overuje odbornú spôsobilosť v kvalifikácii lektor - tzv. certifikácia lektorov.

Dobrý lektor musí mať tri základné kompetencie: sociálne, didaktické a komunikačné, a taktiež odbornú prax v problematike, ktorú prednáša. Verím, že budúcnosť soft-skills vzdelávania prinesie rozvíjanie emočnej inteligencie, kreativity a sebamotivácie, ktorú považujem za niekoľkonásobne dôležitejšiu ako motiváciu zvonku.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Myšlienka súťaže Lektor Roka je jednou z motivačných ideí pre zvýšenie povedomia o dôležitosti celoživotného vzdelávania. Svojím spôsobom podporuje kvalitu vo vzdelávaní a zvyšuje prestíž profesie Lektor.

profilová fotka

Anna Hudáková

Konzultantka, mentorka, koučka

profilová fotka

Viac ako dve dekády som pôsobila vo vedení medzinárodných spoločností, ako je Coca-Cola (Sales Manažér, neskôr HR riaditeľ), Slovak International Tabak/ Reemtsma CZ a SK, Slovak Telekom, Sanofi CZ a SK, kde som riadila HR a podieľala sa na transformáciách týchto spoločností, rozvoji lídrov a talentov, implementácii nových foriem organizácií, procesov, systémov a nástrojov na riadenie ľudí. V súčasnosti sa venujem konzultantskej činnosti, mentoringu a koučingu, som členkou Prague Leadership Institute a tiež mentorkou v programe Odyssey. Pôsobila som deväť rokov ako prezidentka Združenia pre riadenie a rozvoj ĽZ.

V roku 2019 sme spolu s ďalšími HR nadšencami založili Open HR Forum a sme radi, že sa stalo platformou, ktorá spája a inšpiruje HR komunitu nie len na Slovensku. Pri mojej práci konzultantky, mentorky a koučky sa zameriavam na strategické biznis poradenstvo, organizačný rozvoj, individuálny mentoring a koučing, tímový koučing, manažérske rozvojové programy, ako aj tvorbu a implementáciu HR stratégie, procesov a systémov.

Smer vetra nezmeníš, ale smer svojich plachiet rozhodne zmeniť môžeš.

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Ďakujem za pozvanie a veľmi si ho vážim, pretože túto anketu považujem za veľmi dôležitú pre oceňovanie kvalitných rozvojových projektov, výnimočných lektorov, koučov, ale aj pre inšpiráciu a inovatívne prístupy k rozvoju a vzdelávaniu na Slovensku. Zároveň sa veľmi teším na tím porotcov, na našu spoločnú prácu, lebo verím, že to bude veľmi obohacujúce, zaujímavé, a že si to aj užijeme.

profilová fotka

Martina Rothova

Chief Human Resources Officer

profilová fotka

Absolvovala som štúdium medzinárodného obchodu na Univerzite Viedeň, pričom som sa počas štúdia začala venovať téme náboru a ľudským zdrojom, v ktorej aktívne pôsobím dodnes. Svoju profesionálnu kariéru som začala vo Viedni v medzinárodnej firme zaoberajúcej sa vyhľadávaním kľúčových pracovníkov najmä v odvetí IT a automobilového priemyslu. Neskôr som sa presunula do konkurenčnej spoločnosti, kde som postupom času viedla medzinárodný tím kolegov a projektové vedenie pre nadnárodných klientov.

Od roku 2016 som začala spolupracovať s organizáciou LEAF, kde som mimo iného zastrešovala nábor, výber, agendu ľudských zdrojov ako aj tému HR branding. Počas roku 2019 som viedla tím HR poradcov zodpovedných za proces výberu členov predstavenstiev do mestských podnikov – proces ako taký bol viackrát ocenení ako vysoko transparentný a je snaha o jeho implementáciu vo verejnej a štátnej správe. Od roku 2020 som prevzala funkciu vedúcej oddelenia ľudských zdrojov pre Hlavné mesto SR. Aktuálne pracujem v spoločnosti Dedoles ako Chief Human Resources Officer.

„Ak sa ti nepáči kde si, pohni sa, nie si strom.“
- Jim Rohn

Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do poroty ankety Learning & Development Awards?

Táto anketa pre mňa spája možnosť sledovať najnovšie trendy v oblasti vzdelávania a zároveň budovať vzťahy s kolegami v danej oblasti. Vzdelávanie a rozvoj sú témy dôležité pre každého z nás a komunita okolo Learning and Development Awards spája skvelých ľudí s nadšením pre túto oblasť. Sledujem anketu od jej začiatku a som každý rok pozitívne prekvapená množstvom talentovaných ľudí a výnimočných programov.

profilová fotka

Ľudmila Guerin

Strategy & Transformation Senior Manager

profilová fotka

Pôsobí viac ako 15 rokov v oblasti ľudských zdrojov ako špecialista, manažér, konzultant so zameraním na HR projektový manažment, redizajn HR procesov, odmeňovania a benefitov a riadenia výkonnosti pre popredné nadnárodné a lokálne spoločnosti.

Zameriava sa na transformáciu ľudských zdrojov v strednej a východnej Európe spojenú s transformáciou biznisu, venuje sa programom – Upskilling (vzdelávanie) zamestnancov v rámci PwC CEE regiónu. Od novembra 2018 pôsobila pro-bono ako viceprezidentka pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring v HRcomm asociácií a v roku 2021 sa stala jeho prezidentkou. V júni 2021 získala ocenenie HR Leader.

Vzdelanie je našou najsilnejšou zbraňou, ak chceme zmeniť svet.
profilová fotka

Ľubica Takáčová

Lektorka, koučka, zakladateľka spoločnosti a manažérka tímu Life Up

víťazka v kategórii Lektorka roka 2021
profilová fotka

Má 20 rokov skúseností v oblasti vzdelávania a rozvoja. Na začiatku jej profesnej cesty bola trénerkou, neskôr manažérkou trénerov, následne viedla Európsky rozvojovo – vzdelávací projekt a po materskej dovolenke si založila vlastnú vzdelávaciu spoločnosť LIFE UP, ktorá tvorí a realizuje manažérske a tímové programy na mieru zväčša pre väčšie korporátne spoločnosti.

V posledných 10 rokoch sa viac a viac dostávala aj k individuálnemu rozvoju a koučovaniu tímov so špecifickými požiadavkami - vzdeláva sa intenzívnejšie aj v oblasti tímovej dynamiky a koučingových prístupov.

Je tiež autorkou niekoľkých kreatívnych, rozvojových nástrojov, z ktorých 2 druhy používajú profesionáli v HR a L&D oblasti v 15 krajinách Európy.

profilová fotka

Martina Georgievová

Senior konzultantka a trénerka

finalistka v kategórii Lektorka roka 2021
profilová fotka

Má 20 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako lektorka, konzultantka pre jednotlivcov a organizácie.

K jej hlavným konzultačným témam patrí dizajn a implementácia Performance Management Systems, kde sa sústreďuje na to, aby firma mala funkčný systém riadenia výkonnosti zamestnancov a hlavne, aby manažéri poznali smerovanie firmy a mali kvalitné pracovné vzťahy so svojimi členmi tímu a dokázali jednak napĺňať ciele a poslanie firiem, ale aj rozvíjať potenciál ľudí.

Druhou nosnou konzultačnou témou je Employee Engagement – teda zamestnanecká angažovanosť. Pomáha firmám lepšie pochopiť výsledky rôznych prieskumov zamestnaneckej spokojnosti a angažovanosti a vytvárať prostredie, kde angažovanosť môže kvitnúť.

V súčasnosti pracuje ako senior tréner a konzultant pre DEVELOR Slovakia s.r.o., kde má na starosti okrem tvorby a realizácie rôznych rozvojových programov aj rozvoj trénerov a participáciu na tvorbe nových komplexných programov v rámci CEE regiónu.

V živote sme dostali rébus, ktorý máme vyriešiť. Ľudia, ktorých stretávame na svojej ceste, nám môžu dať kus do našej skladačky, rovnako ako my im pomáhame o kúsok viac pochopiť samých seba. Baví ma byť toho súčasťou. Hľadať a nachádzať. Byť účastník aj sprievodca tejto cesty hlbšieho sebapoznania.
profilová fotka

Miroslav Buček

Manažér pre procesy kariérneho rozvoja, odmeňovania a vzdelávania

profilová fotka

V súčasnosti pracuje ako manažér pre procesy kariérneho rozvoja, odmeňovania a vzdelávania v spoločnosti Stellantis Slovakia, kde sa podieľa na tvorbe a implementácii komplexných rozvojových vzdelávacích programov.

Vzdelávanie je súčasťou jeho DNA, spočiatku boli jeho poslucháčmi plyšové hračky, neskôr brat, spolužiaci, študenti jazykových škôl a kolegovia. Možnosť rozvíjať vedomosti a schopnosti považuje za poslanie. Firma bez investícií do vzdelávania je odsúdená k zániku.

Verím, že budúcnosť prinesie kvalitnejšie vzdelávanie v oblasti kritického myslenia, rozvoja emocionálnej inteligencie a predchádzaniu psycho-sociálnym rizikám.
profilová fotka

Hana Kamenistá

Account executive

víťazka v kategórii soft–skill firemný vzdelávací /rozvojový program roka 2021/
profilová fotka

Má viac ako 15 rokov praktických skúseností v rôznych sférach marketingu a obchodu v oblasti IT na slovenskom trhu a EMEA regióne. Počas jej profesionálnej kariéry zastávala rôzne pozície, vďaka ktorým pochopila, čo je jej poslaním: vytváranie pracovného prostredia, v ktorom sú spokojní a úspešní ľudia.

V spoločnosti DXC je súčasťou tímu pre transformáciu a zmenu firemnej kultúry. Ich príbeh sa začal v roku 2017 iniciatívou „Make your DXC better“ s cieľom zlepšiť identitu značky, angažovanosť zamestnancov, definovať lokálnu stratégiu a poslanie. Prvým výsledkom je Employee Development Program (EDP) - projekt, ktorý vedie už 4 roky. Spolu s tímom zastrešujú aktivity v oblastiach Leadership, Soft skill, Mentoring, Knowledge Sharing a Graduate Program.

Pre biznis je dôležité vypočuť si od odborníkov informácie a získať prehľad o možnostiach a rôznych prístupoch ako zefektívniť prácu v tímoch, podporiť zamestnancov v schopnosti dostať na povrch silné stránky osobnosti a odstrániť bariéry v komunikácií.
profilová fotka

Diana Lokere

Chief People & Culture Officer / HR

profilová fotka

V oblasti HR pôsobí už takmer 20 rokov, mala možnosť okúsiť rôzne pozície so širokým záberom zodpovedností. Od začiatku bolo jej cieľom spoznať čo najviac pracovných prostredí, prístupov a kultúr a nadobudnúť tak HR expertízu z rôznych odvetví. Toto jej prinieslo príležitosť spoznať napr. segment aeroliniek, výrobu v ťažkom strojárstve, IT/Telco, ale aj start-upové prostredie.

Momentálne z pozicie Chief People&Culture Officer-a Kempelenovho inštitútu pomáha budovať kultúru, prostredie, tím odborníkov a lídrov v oblasti výskumu umelej inteligencie. Jej úlohou je prispieť k udržaniu talentov „doma“ a tiež podporiť a zintenzívniť prepojenie medzi akademickým a podnikateľským prostredím.

Soft skill vzdelávanie sa síce stále posúva vpred avšak je to tiež nikdy sa nekončiaci proces vzhľadom na neustále sa meniacu a dynamickú dobu a trendy. Som rada, že aj na Slovensku máme odborníkov, na ktorých môžeme byť hrdí.
profilová fotka

Petra Matejíčková

Head of HR

profilová fotka

Aktuálne pôsobí ako členka predstavenstva HRcomm komunity a posledných 5 rokov pracuje v technologicko-logistickej spoločnosti Packeta Slovakia, kde sa popri riadení HR podieľa aj na strategickom rozvoji spoločnosti. So svojim tímom budujú z Packety atraktívneho zamestnávateľa, kde každý, kto chce, nájde možnosti sebarealizácie, rozvoja či kariérneho rastu.

Okrem HR oddelenia s tímom vybudovali aj funkčné Learning & Development oddelenie, ktoré podporuje spoločnosť v realizácii jej cieľov. Nie je prekvapením, že každá firma je len tak dobrá, ako dobrí sú jej ľudia/zamestnanci. Preto je aj jej prioritou neustále vylepšovať fungovanie L&D oddelenia, prispievať k adaptácii ľudí na nové požiadavky trhu, podporovať kultúru rozvoja, inovácií a poskytovať manažérom čo najlepšie prostredie pre riadenie svojich tímov.

Vnímam výrazný posun za posledné obdobie hlavne v tom, že programy a rovnako aj prístup lektorov už nie je vo väčšine prípadov generický ale naozaj sa snažia počúvať potreby klienta a prispôsobovať sa v porovnaní s tým, ako to bolo v minulosti.
profilová fotka

Mária Rapanová

Group HR Director

profilová fotka

Veľkú časť z 30 rokov, počas ktorých pôsobí v oblasti ľudských zdrojov strávila v rozličných riadiacich pozíciách; jednou z nich bola aj pozícia manažérky vzdelávania a rozvoja. Oblasť vzdelávania a rozvoja odjakživa považuje za „čerešničku na torte“ HR, pretože sa venuje tomu, čo dáva v rámci práce s ľuďmi najväčší zmysel – ich rastu.

V súčasnosti pracuje ako HR riaditeľka skupiny Medirex, pod ktorú patrí viacero spoločností z rôznych oblastí podnikania, najmä zdravotníctva a cestovného ruchu. V rámci vzdelávania a rozvoja sa aktívne venuje vytváraniu L&D tímu a celkovej vízie a koncepcie pre skupinu našich spoločností, ako aj individuálnemu mentoringu a koučingu pre manažérov.

Podľa mojich skúseností zamestnanci väčšinou akékoľvek rozvojové a vzdelávacie programy, ktoré im zamestnávateľ ponúkne, uvítajú a uvedomujú si prínosy potenciálneho rozvoja svojich zručností.
profilová fotka

Andrea Mešková

Chief People Experience Officer

profilová fotka

Vyštudovala strategický manažment a marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala tiež polročné štúdium na Rijksuniversitat Groningen v Holandsku, kurzy Brief koučingu a tímového koučingu. Dnes študuje personálny manažment CIPD Level 5.

V roku 2009 sa pridala do Martinusu, kde mala na starosti vybudovanie a prevádzku siete kamenných kníhkupectiev a neskôr aj kaviarní. Po návrate z materskej dovolenky pokračovala v budovaní tímu „Martinus Experience“, ktorý zastrešuje všetky aktivity súvisiace s ľuďmi v Martinuse a ich rozvojom. V roku 2022 získala ocenenie HRLeader.

Posunúť sa do oblastí, ktoré sú pre človeka neprebádaným územím, je často možné len s podporou „sprievodcu“. A ozaj dobrý sprievodca, či už je to kouč, lektor, alebo vzdelávací program, dokáže urobiť v ceste k želanému výsledku skutočný rozdiel.
profilová fotka

Patrícia Rašková

Senior Learning & Development Consultant

profilová fotka

Svoje pôsobenie v oblasti rozvoja ľudí začala pred 14 rokmi štúdiom Sociálnej a pracovnej psychológie. Vedomosti hneď uvádzala do praxe v jednej prevádzke McDonald´s, za čo je nesmierne vďačná dodnes. Posledné 4 roky robí to isté, no vo väčšom, teda pre celý trh CZ / SK. Pomôcť druhým odkrývať potenciál, vidieť ich talent, dávať činnostiam zmysel, niečo budovať, celkovo ich vidieť rásť je to, čo dáva mojim dňom zmysel a preto to pre mňa nie je práca, ale poslanie.

V súčasnosti pracuje ako Senior Learning & Development Consultant a zároveň Talent Lead v spoločnosti McDonald´s, kde má na starosti lokálnu stratégiu, podporujúcu globálne plány spoločnosti v tejto oblasti. Zodpovedá za rozvoj zamestnancov a manažmentu v reštauráciách, ale aj kolegov z office.

Pohybujem sa v prostredí, kde je rozvoj ľudí vnímaný ako kľúčová súčasť napredovania firmy. Je prirodzené, že sa občas nájde niekto s postojom: „Toto nie je pre mňa.“ Väčšinou je to však práve ten, na ktorom vidno najväčšiu premenu po vzdelávaní.
profilová fotka

Viera Tatayová

Koučka, mentorka a L&D Leader

profilová fotka

Od roku 2009 viedla väčšie i menšie tímy. Počas jej manažérskej praxe ju najviac napĺňalo sprevádzanie ľudí pri ich napredovaní, čo ju postupne priviedlo k zameraniu sa práve na oblasť vzdelávania a rozvoja (L&D).

Koučingu sa profesionálne venuje od roku 2015. Žije a rozvíja prístup zameraný na riešenie, solution focused approach. V biznise, rodičovstve a v živote celkovo. Všade tam, kde ľudia potrebujú meniť veci, riešiť problémy a napredovať.

Aktuálne pôsobí v Martinuse ako L&D Leader a interná koučka. Ako externú koučku ju môžete stretnúť pod vlastnou značkou Klavita. Je tiež členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov - SAKo a členka Správnej rady DASATO.

Radí sa k fanúšikom celoživotného vzdelávania a rozvoja.

Jednou z vecí, ktoré mi dávajú skutočný zmysel a pocit naplnenia, je vzdelávanie a rozvoj, vďaka ktorému ľudia žijú lepší a spokojnejší život.
profilová fotka

Klára Giertlová

Koučka, lektorka, mentorka koučov

profilová fotka

Klára Giertlová koučuje od r. 1995, najprv ako manažérka, od roku 1999 aj ako externá koučka. Od roku 2003 sa koučovaniu venuje profesionálne. O koučovaní publikovala množstvo článkov, napísala a vydala prvú knihu o koučovaní napísanú v inom než svetovom jazyku (2004). S kolegami zorganizovala prvé dve konferencie o koučovaní na Slovensku (2005, 2006) a iniciovala vznik Slovenskej asociácie koučov (SAKo) aj ICF Slovak Chapter.

V tichom prírodnom prostredí Tajova pri B. Bystrici vybudovala vlastné koučovacie stredisko s ubytovaním, kde ponúka okrem kurzov a koučovania aj koučovacie a rozvojové pobyty pre jednotlivcov a tímy. Ako akreditovaná lektorka inštitútu Solutionsurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko) vedie kurzy koučovania s najvyššou akreditáciou ICF, pretože ju baví pozorovať, ako okolo nej rastú koučovací šampióni.

Myšlienku oceňovať kvalitných koučov, lektorov a firemné rozvojové programy považujem za veľmi prínosnú. Veľkým umením je robiť to tak, aby sa pritom podporovala spolupráca, nie súťaženie.