Finalisti ankety Lektor roka 2017

Lektor roka

profilová fotka

Víťazka kategórie Janette Motlová

Janette sa vzdelávaniu ako takému venuje 18 rokov. Využíva pri ňom emocionálne učenie a story telling, ktorým vysvetľuje podstatu, pozadie, kultúrne odlišnosti a špecifické prežívanie cez osobné skúsenosti a príbehy ľudí. Témy, ktorým sa venuje sú napr. porozumenie deťom žijúcim v detských domovoch, vzdelávanie, výchova a vedenie rómskych detí v nerómskom prostredí, vzdelávanie story tellingom formujúce postoje, kritické myslenie či rozvoj zručností a vedomostí pre život a mnohé iné.

Vytvorila metódu vzdelávania Živé knižnice a Živé knihy, vďaka ktorým hlbšie porozumela sile story tellingu, v roku 2015 založila organizáciu Od emócií k poznaniu, n.o. (Eduma) a získala niekoľko ocenení.

„Pri školeniach, workshopoch som špecifická v tom, že aj najťažšie témy dokážem zľahčiť cez príbehy bez toho, aby som ubrala z dôležitosti témy pre spoločnosť a účastníka.“

profilová fotka

Zuzana Čmelíková

Od roku 2003 Zuzana realizuje školenia pre vrcholový a stredný manažment, obchodných zástupcov, HR špecialistov či konzultantov v slovenskom a anglickom jazyku. Má skúsenosti s diagnostikou a tvorbou žiadúcej organizačnej kultúry ako aj návrhom a realizáciou vzdelávacej stratégie. Medzi témami, ktorým sa venuje sú napríklad manažérske, komunikačné a prezentačné zručnosti, vyjednávanie, time manažment a jej obľúbená téma je reziliencia.

Okrem lektorskej činnosti pravidelne prednáša na univerzitách, spolupracuje na vypracovávaní akreditačných materiálov pre vysoké školy, zúčastňuje sa a organizuje konferencie, odborné workshopy či semináre. Taktiež vydala odbornú monografiu na tému organizačná etika.

„Mojim osobným poslaním je učiť sa a zdieľať to čomu verím. Základom akejkoľvek transformácie - či firemnej alebo osobnej je sebapoznanie a sebauvedomenie. To je to, čo by ste si mali spájať so Zuzanou Čmelíkovou. :-)“

profilová fotka

Martina Georgievová

Martina je certifikovaná lektorka pre INSIGHTS Discovery, systému rozvoja jednotlivcov, tímov a organizácií. Viac než 10 rokov pracuje ako lektor spoločnosti DEVELOR a venuje sa témam ako napríklad manažérske/ predajné/ prezentačné zručnosti, konflikt/stres manažment, asertivita a vyjednávanie, zákaznícka orientácia či vedenie náročných rozhovorov.

Jej srdcovou témou je vylepšovanie HR na úroveň skutočného strategického partnera na prispievanie k väčšej zrelosti organizácií. Na firmy sa pozerá ako na živý organizmus, ktorý je na istej úrovni zrelosti a jej cieľ je ho posunúť na vyššie úrovne zrelosti. Zameriava sa teda na postoje, správanie zamestnancov a pod.

„Už roky si neviem predstaviť lepšiu a zaujímavejšiu prácu - ako prácu lektora/konzultanta.“

profilová fotka

Dušan Ondrušek

Dušan je lektorom viac než 30 rokov. Od roku 1994 robí tréningy a dlhodobé konzultácie pod hlavičkou organizácie PDCS, ktorú založil a vyše 20 rokov viedol. Najčastejšie sa témy jeho tréningov viažu k prevencii konfliktov a otázkam efektívneho dialógu vo verejnom rozhodovaní. Okrem nich sú to témy ako napr. tvorivosť, leadership, tréning trénerov, obrana voči manipulácii, kultúrna gramotnosť a pod.

Posledných 15 rokov intenzívne pôsobí na kurzoch aj mimo Slovenska (viac ako 40 krajín - najviac na Balkáne, v Strednej Ázii, v krajinách Stredného Východu) kde obohacuje tréningové prístupy o techniky a postupy, ktoré možno používať v prípade medzi kultúrnych konfrontácií. Okrem toho absolvoval mnoho zahraničných kurzov a jeho publikačnú činnosť tvorí 6 samostatných knižných publikácií, ďalších 9 v spoluautorstve, články v odborných časopisoch a vyše 100 popularizačných článkov.

„Za lektorskú skúsenosť vďačím viac organizácii (PDCS) a sympatickým účastníkom tréningov po svete, než sebe :)“

profilová fotka

Marcela Lendvaiová

Marcela pracuje ako interný lektor vo firme AT&T Slovakia, kde pôsobí ako manažér tréningu a rozvoja. Školí najmä leadership, medzi jej školeniami sú však aj tréningy komunikačných/ prezentačných zručností, vyjednávania, asertivity a mnoho iných.

Vo firme má na starosti celý cyklus vzdelávania od TNA, cez dizajn a facilitáciu, až po spätnú väzbu a reportovanie senior manažmentu. Momentálne pracuje ako tréner globálne, v rámci čoho školila napríklad manažment AT&T v Argentíne a zároveň aktívne spolupracuje na rôznych projektoch.

Okrem doktorátu z UKF v Nitre vyštudovala aj herectvo, z ktorého často ťaží na tréningoch – práca s emóciami, ako nemať trému, verejné vystupovanie, dýchanie, relaxácia, atď.

„Rozvoj ľudí a môj vlastný osobnostný rast sú pre mňa vášňou. Milujem inšpirovať iných na ich ceste za úspechom a neustále si prehlbujem vzdelanie, aby som bola ostatným čo najviac nápomocná.“

Firemný vzdelávací/rozvojový program

Víťaz kategórie Budovanie kultúry zdravia a bezpečnosti v našej spoločnosti
Skupina VSE Holding a.s.

Skupina VSE Holding sa vo svojom programe Budovanie kultúry zdravia a bezpečnosti zamerala na zmenu postoja svojich zamestnancov v oblasti BOZP. Obsahom tohto programu boli workshopy pre manažérov, tím lídrov, majstrov a stavbyvedúcich. Ich cieľom bolo vyvolať uvedomenie si dôležitosti tejto témy rovnako ako zamyslenie sa nad aktivitami, ktoré so svojimi tímami robia, a zvýšením bezpečnosti pri ich vykonávaní. Následne sa uskutočnili workshopy v rámci týchto tímov s cieľom navrhnutia konkrétnych akčných krokov smerom k zmene. Program tak pomáha meniť postoj zamestnancov aj voči každodenným činnostiam nie len v práci, ale aj v osobnom živote.

Premium Banking Academy
Tatrabanka

Cieľom vzdelávacieho programu Premium Banking Academy od Tatrabanky je naučiť budúcich bankárov praktickým spôsobom fungovania od prvého dňa na novej pozícii tak, aby naplnili očakávania klienta aj svoje vlastné. Program pozostáva zo šiestich celodenných workshopov, ktoré sa uskutočňujú raz do mesiaca. Prednášajú na nich lektori z rôznych častí banky a účastníci vždy dostanú sumár úloh, ktoré musia v nasledujúcom mesiaci splniť. Tento program tak prináša úplne nový spôsob rozvoja budúcich osobných bankárov. Celý program je doplnený o online aplikáciu ktorú využívajú ako účastníci Premium banking academy tak aj manažéri Tatrabanky ktorí v nej vidia priebeh a vyhodnotenie jednotlivcov.

Interné tréningy zamerané na podporu rozvoja osobnosti a kreativity
Union

Union dáva svojim zamestnancom možnosť výberu z internej ponuky tréningov tvorenej špecificky na každý rok. Sú pripravované zaujímavou formou a ich cieľom je ukázať zamestnancom iné možnosti a prístupy k riešeniam problémov či rôzne iné oblasti - podpora kreativity, spracovávanie a zvládanie emócií (intuícia alebo racionalita?), ako byť lídrom v práci (aj keď nie sú manažéri). Nie sú to teda len klasické komunikačné/prezentačné zručnosti, ale veľmi prínosné tréningy ovplyvňujúce životy zamestnancov.

SMART
Slovnaft

18-mesačný komplexný rozvojový program SMART od Slovnaftu je určený pre zamestnancov s vysokým leadership potenciálom, ktorí zatiaľ nemajú manažérske skúsenosti alebo boli na prvú riadiacu pozíciu povýšení pred veľmi krátkym časom. Jeho cieľom je rozvinúť vnútorný potenciál účastníkov a zefektívniť tak proces nástupníctva na manažérskych pozíciách a súvisiaci transfer vedomostí a umožňuje rozvoj v oblastiach ako sú napríklad osobné, premyslené vedenie, vedenie zamerané výsledky a jazykové vzdelávanie. Program sa skladá z 8 modulov trénovaných zvyčajne v rozmedzí dvoch dní s následným follow-upom, koučingom a mentoringom, do ktorého sú aktívne zapojení aj priami nadriadení či členovia najvyššieho manažmentu spoločnosti.

Young Talents

Kategória YOUNG TALENTS vznikla ako doplňujúca k pôvodným dvom hlavným kategóriám v procese vyhodnocovania. Touto cestou sme sa rozhodli oceniť profesne mladších lektorov, ktorí svojim prístupom a spôsobom práce zaujali širokú aj odbornú verejnosť.

profilová fotka

Eva Hruščová

Evka začínala svoju už takmer 5-ročnú kariéru ako lektorka pre univerzitných študentov v rámci tímu Erasmus Students Network v Prešove. Dnes je lektorkou v spoločnosti Lafarge Holcim European Business Services, kde sa zameriava na rozvoj soft skills (train the trainer, asertivita a komunikačné zručnosti, dávanie a prijímanie spätnej väzby, stress manažment atď.) aj hard skills tím lídrov a koordinátorov. Do svojich tréningov zahŕňa prvky imaginácie a arteterapie, pracuje na nich s hudbou či story tellingom.

V roli účastníka participuje na zahraničných aj domácich tréningoch, workshopoch či kurzoch, a taktiež sa či už aktívne alebo pasívne zúčastňuje vedeckých konferencií, na ktorých prezentuje vlastné príspevky (napr. príspevok "School to work transition: Career adaptability – mediator of relationship between job search behaviour and subjective well-being", Zlín 2017).

profilová fotka

Roman Hraška

Od roku 2010 sa venuje tvorbe online kurzov z oblasti IT a programovania. V roku 2014 spojil sily s webom learn2code.sk, v spolupráci s ktorým vydal veľmi úspešný kurz s názvom WEBREBEL. Svojimi kurzami sa snaží dokázať, že programovanie nie je len pre vyvolených a že učiť sa dá aj lepším spôsobom než poučkami, tabuľkami či grafmi:

„Neunudiť ho k smrti, nezabiť v ňom vôľu učiť sa, ukázať mu krásu zbierania vedomostí. Spôsobom, ktorý si ani nevšimne. Ani si nevšimne, ako ho baví učiť sa. A bude v tom pokračovať ďalej. Zo svojej vlastne vôle. A keď som spravil svoju robotu, o pár rokov bude oveľa lepší programátor, než som ja."

Okrem tvorby kurzov sa Roman podieľa aj na budovaní programátorskej komunity organizovaním a moderovaním rôznych stretnutí, podujatí či súťaží.

profilová fotka

Lucia Fogašová

Počas svojej 7-ročnej lektorskej kariéry školila témy ako sú napríklad komunikačné a prezentačné zručnosti, asertivita, time a stress management, či kreativita. Do týchto tréningov vkladá prvky tanečno-pohybovej terapie, mindfulnessu (Mindfulness based stress reduction training) a intuitívnej pedagogiky, rovnako ako svoje vlastné hry a aktivity na oživenie. Prepája rôzne techniky, metódy a postupy tak, aby boli jej tréningy interaktívne, zaujímavé, a aby priniesli želané výstupy či už na strane firiem alebo samotných účastníkov.

Okrem toho sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách - Inner Winner Festival, Umenie byť ženou, Festival intuitívnej pedagogiky, Ars Terapeutica - medzinárodná konferencia umeleckých terapií, a podobne.