Finalisti ankety Learning & Development Awards 2019

Kategória Lektor roka

profilová fotka

Katarína Kovalčíková Víťazka kategórie

Odmala miluje učiť sa a učiť. Víťazka medzinárodnej rečníckej súťaže a autorka úspešných rozvojových programov pre jednotlivcov aj firmy. Vytvorila rečnícky tréning, o ktorom klienti hovoria, že je ako z inej planéty. Katka je členkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku podľa Carla Rogersa a základnými princípmi sa riadi aj pri svojich tréningoch. Spolu so svojim tímom sa zameriavajú nie na odovzdávanie špecifických informácií či know-how ale skôr na vytváranie takého prostredia, kde klienti chcú rásť, alebo vyslovene až "nemôžu nerásť. Základným kameňom úspešného rozvoja sú pre ňu autenticita, prijatie a empatia lektor vo vzťahu ku klientovi.

profilová fotka

Marcela Lendvaiová

Marcela pracuje ako interný lektor vo firme AT&T Slovakia, kde pôsobí ako manažér tréningu a rozvoja. Školí najmä leadership no medzi jej školeniami sú aj tréningy komunikačných/ prezentačných zručností, vyjednávania, asertivity a mnoho iných. Na starosti má celý cyklus vzdelávania Momentálne pracuje ako tréner globálne, v rámci čoho školila napríklad manažment AT&T v Argentíne a zároveň aktívne spolupracuje na rôznych projektoch Získala doktorát z pracovnej psychológie na UKF v Nitre, je certifikovaným ICF koučom s mnohými ďalšími certifikáciami, medzi ktoré patrí Hypnoterapia a Time Line terapia.

profilová fotka

Veronika Lukáčová

Trénerka, koučka a poradca. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK, absolvovala trojročný odborný výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce, certifikovaný výcvik systemického koučingu, a certifikovaný výcvik facilitácie a vedenia workshopov malých a veľkých skupín. Od roku 1993 profesionálne pôsobí v personálnom poradenstve a v manažmente ľudských zdrojov. Ako konzultantka vytvára na mieru nástroje riadenia ľudských zdrojov. Pracuje so skupinami ako facilitátor a lektor. Zároveň sa špecializuje na prácu s jednotlivcami, ako kouč a poradca.

Kategória Kouč roka

profilová fotka

Dalibor Bednařík Víťaz kategórie

Je certifikovaným ICF PCC a ECPC (Erickson College International) koučom, ako aj oficiálnym ICF mentorom pre koučov. V oblasti koučingu aktívne pôsobí od roku 2004, čomu predchádzalo absolvovanie štúdia psychológie a psychoterapeutického výcviku zameraného na procesy v osobnosti a vzťahoch. Okrem mnohých ďalších certifikácií získal certifikát NLP inštitútu a GARUDA HRD. Posledných 10 rokov sa špecializuje predovšetkým na individuálny a skupinový koučing, výcviky koučovania a workshopy zamerané na implementáciu koučovacich zručností, postojov a filozofie do firemnej kultúry. Je učiteľom integratívneho koučingu založeného na princípe polarít. Klienti na ňom oceňujú najmä schopnosť vycítiť, čo klient potrebuje.

profilová fotka

Viera Tatayová

Vyštudovaná filozofka, ktorá našla svoje poslanie v rozvoji druhých. Dlhoročné skúsenosti nedávno pretavila do certifikácie na PCC kouča.. Okrem aktuálneho pôsobenia ako internej koučky v spoločnosti Martinus, spolupracovala napríklad aj na projekte Teach for Slovakia či Butterfly effect program. Najčastejšie so svojimi klientami rieši témy ako je rozvíjanie koučovacej kultúry a mindsetu vo firme, zmena kultúry či fungovania tímu alebo otázky šťastia a spokojnosti v práci. Význam a prínos koučingu však objavila aj v menej tradičných oblastiach a aktívne sa venuje aj koučingu detských zručností.

Kategória Soft–skill firemný vzdelávací / rozvojový program roka

logo

Leadership zastavenia Víťaz kategórie
Schnellecke Slovakia

Leadership zastavenia je program určený pre všetky úrovne manažmentu, ktoré postupne prepája. Špecifická je preň forma microlearningu, kde sa manažment tím stretával 12 krát, v intervale 2 až 4 týždne. Zadávateľom tém bol samotný tím a ich obsah facilitoval lektor, ktorý následne viedol jednotlivé zastavenia. Zastavenia sa viedli formou skupinových koučingov v poldňových blokoch. Primárne boli témy focusované na sebarozvoj jednotlivcov a následne celého tímu tak aby pomohli rozvíjať uvedomenie si seba vo svojej líderskej role a kompetencie strategického leadershipu. Posledné 2 zastavenia boli venované tréningu mentoringu a definícii tém pre líniový manažment (operatívny manažéri a vedúci zmien). Tento rozvojový program je charakteristický dvomi „neštandardnými prvkami“ a síce „neustále kvapká“ nové poznanie a tím sa sceľuje naprieč riadiacimi úrovňami.

logo

Štíhle procesy v DM sú IN
DM drogerie markt

Program „Filiálkové procese v dm sú IN“ sa zameriava na každodenné procesy, ktoré sa vykonávajú na filiálkach. Jeho prvoradým zámerom je naučiť žiakov zaradených v duálnom systéme vzdelávania všímať si filiálkové procesy a hľadať možnosti ich optimalizácie. Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, že ak chcú podniky v dnešnej silne konkurenčnej dobe uspieť, potrebujú zvýšiť kvalitu podnikových procesov. Žiaci sa projektom naučia riešiť komplexné problémy a systematickej tvorivej práci, pracovať v tímoch, preberať zodpovednosť a učiť sa obojsmernej komunikácii. Program sa zameriava na naplnenie biznis potreby a zároveň umožňuje aj osobnostný a odborný rast žiakov. Každá skupina má priradeného aj odborného konzultanta s centrálneho oddelenia, ktorí žiakom pomáha a sprevádza ich počas celého programu.

logo

AHOY program
Poštová Banka

V poštovej Banke majú radi novinky a zmeny, ktoré menia veci k lepšiemu. A tak sa spojila práca na strategických projektoch s testovaním agile prístupu v jedinečnom AHOY programe. Všetky tri projekty (customer experience, onboarding klienta a firemná kultúra), ktoré boli súčasťou programu, boli vybraté generálnym riaditeľom. Unikátom programu bolo práve to, že vybraní angažovaní ľudia z rôznych oddelení ústredia banky, ktorí vytvorili rôznorodé tímy a spolu sa učili, ako do projektov aplikovať metódu agile a za podpory konzultanta sa v nej neustále zdokonaľovali. Zároveň mali 20% svojho pracovného času alokovaného práve na prácu na projektoch. Výsledkom programu bolo nielen aplikovanie projektov do praxe, ale aj osobnostný rast zamestnancov a lepšie prepojenie cross-divízie v banke. Viacerí zamestnanci zmenili svoju pracovnú pozíciu v rámci banky a v novom ročníku majú možnosť robiť scrum mastrov alebo product ownerov nových projektov