O ankete

Hlavnou myšlienkou ankety Learning & Development Awards je podporiť a zviditeľniť komunitu lektorov, koučov a spoločností na Slovensku, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju jednotlivcov, tímov a organizácií. Chceme spájať odbornú aj laickú verejnosť pomocou ľudí, ktorí sa rozhodli rozvíjať vedomosti a zručnosti iných alebo pomáhajú zefektívniť ich prácu, zlepšiť schopnosti, dostať na povrch silné stránky osobnosti a odstrániť bariéry, ktoré bránia ich vývoju. Považujeme za dôležité oceniť ich prácu a vyjadriť im vďaku za to, že pomáhajú jednotlivcom aj firmám na ceste k rozvoju. Našim zámerom je vytvoriť tradíciu tohto ocenenia a rozšíriť tým povedomie o pozitívnom prínose lektorov, koučov a celej tejto komunity pre biznis prostredie a vzdelávanie dospelých.

Hlavným cieľom ankety je oceniť prínos trénerov, lektorov a koučov v oblasti soft skills vzdelávania a rozvoja na Slovensku, ako aj oceniť organizácie, ktoré neustále hľadajú nové spôsoby efektívneho rozvoja svojich zamestnancov.

V ankete Learning & Development Awards 2023 predstavujeme 3 kategórie: LEKTOR ROKA, KOUČ ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ / ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA. Víťaza v jednotlivých kategóriách vyberá nezávislá porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania a skúsených lektorov a koučov. Okrem toho chceme podporovať nové talenty, a preto jednému z nominovaných porota môže udeliť špeciálne ocenenie YOUNG TALENT.

Tlačové správy

Anketa Learning & Development Awards je už po druhýkrát organizovaná za významnej podpory generálneho partnera Up Déjeuner

Bratislava, 10.12.2021

Štvrtý ročník Learning & Development Awards sa presúva na rok 2021

Bratislava, 7.10.2020

Anketa Lektor Roka vstupuje do 3. ročníka s novým názvom

Bratislava, 5.8.2019

Pravidlá

Do kategórie LEKTOR ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže sama prihlásiť fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva predmetnú lektorskú činnosť, a teda je odborníkom v oblasti vzdelávania dospelých a aktívne vykonáva prax v oblasti soft skills vzdelávania na Slovensku (napríklad interný lektor, lektor, školiteľ).

Do kategórie KOUČ ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže sama prihlásiť fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva koučing. Tzn. špecialista v oblasti sprevádzania na ceste rozvoja a uvoľňovania potenciálu pre jednotlivcov a tímy dospelých, ktorý aktívne pracuje s klientmi na Slovensku, ktorí sa rozhodli pre pozitívnu zmenu vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

Do kategórie SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ / ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže prihlásiť firma, ktorá v priebehu roka 2023 realizovala vzdelávací program v oblasti soft skills pre svojich zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Špeciálne ocenenie YOUNG TALENT odovzdá porota vybranému nominovanému, ktorý inovatívnym spôsobom prispieva k vzdelávaniu a rozvoju iných resp. preukáže výnimočné zručnosti pri rozvoji ľudí a do konca roka 2023 nepresiahne vek 30 rokov.

Po ukončení verejných nominácií budú kategórie posudzované nezávislou odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá rozhodne o víťazovi vo všetkých troch kategóriách. Na základe nominácií alebo seba-nominácií bude komisia prehodnocovať všetky dostupné podklady a vyberie max. 5 finalistov do užšieho kola, a to v kategóriách LEKTOR ROKA, KOUČ ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ / ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA.

Hodnotiace kritériá

Anketa Learning & Development Awards je o spájaní ľudí pôsobiacich v rôznych oblasti rozvoja, a teda o vyhľadávaní a spopularizovaní čo najväčšieho množstva rozvojových postupov. Úlohou ankety nie je nahrádzať odborné združenia či certifikačné komisie. Každý lektor a kouč v oblasti biznisu je jedinečný, preto komisia posudzuje každú nomináciu starostlivo a individuálne.

Po nominácii zo strany verejnosti resp. po prihlásení sa a natočení predstavujúceho videa, bude nominácie posudzovať odborná komisia. Odborná komisia je zostavená z odborníkov v oblasti firemného vzdelávania, biznis koučingu a vzdelávania dospelých, ktorí sami vykonávajú niektorú z činností rozvoja alebo sú tí, ktorí do svojich organizácií vyberajú lektorov a koučov a poznajú svoje kritériá na posúdenie ich kvality.

S cieľom dosiahnuť maximálnu objektivitu sme pre účely ankety Learning & Development Awards vytvorili hodnotiace kritériá individuálne pre každú kategóriu.

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Lektor roka"

Osobný vplyv lektora
 • počet rokov skúseností so vzdelávaním
 • pôsobí ako vzor – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
Prináša inovácie v oblasti vzdelávacích programov
 • prináša nové témy a / alebo rozvíja už existujúce vzdelávacie programy
Prináša inovácie v oblasti učenia
 • implementuje nové trendy a metódy v oblasti prednášania a výučby
 • razí cestu novým metódam alebo technológiám
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti
Nadšenie / entuziazmus
 • svojím prístupom motivuje účastníkov, udržiava pozitívnu atmosféru a energiu počas rozvoja
Orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania účastníkov, prináša pridanú hodnotu pre zadávateľa rozvoja
Flexibilita / Práca so skupinou a prispôsobenie sa účastníkom, téme
 • prispôsobuje sa účastníkom, dokáže pružne zmeniť tempo, postup alebo obsah

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Kouč roka"

Osobnosť kouča
 • počet rokov skúseností s koučingom
 • pôsobí ako vzor pre komunitu – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
 • aktívne sa podieľa a prispieva k rozvoju koučovacej kultúry a profesionálneho koučingu
 • šíri povedomie o profesionálnom koučingu medzi laickou a odbornou verejnosťou
Aplikovanie koučovacích zručností / kompetencií
 • vytvorenie vzťahu dôvery a koučovací rámec = kontrakt
 • kladenie otázok a aktívne počúvanie
 • vytváranie priestoru pre sebareflexiu a uvedomenie
 • orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja - vytvorenie záväzku k naštartovaniu akčných krokov
Prináša inovácie v oblasti koučingu
 • prináša nové postupy, techniky a / alebo rozvíja už existujúce koučovacie techniky resp. prístupy
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti , ...
Orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja medzi zadávateľom a klientom
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania všetkých zapojených - sponzor resp. zadávateľ a klient / koučovaný a prináša pridanú hodnotu pre všetkých
 • doprevádza pri rozvíjaní potenciálu a pozitívnych zmenách

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Soft–skill firemný vzdelávací / rozvojový program roka"

Cieľ vzdelávacieho / rozvojového programu
 • k čomu mal program prispieť, aký bol zámer iniciátora
Popis projektu
 • rok realizácie, rozsah programu - počet zapojených či dotknutých účastníkov, štruktúra a metódy použité v programe
Inovatívnosť v zameraní, použitých technikách / netradičnosť programu
 • popis jedinečnosti programu
Zhoda pôvodného zámeru a dosiahnutého výsledku programu
 • výsledok vzdelávacieho / rozvojového programu (čo sa ním dosiahlo, ako bol hodnotený)
Kombinácia rozvoja potrieb podnikania s osobnostným rozvojom účastníkov
 • ako organizácia prepojila biznis potreby s osobnostných rozvojom zapojených účastníkov (zamestnancov)
Špeciálne ocenenie
 • pre jeho rozsah, tému, kombináciu tém či techník

Hodnotiace kritériá pre špeciálne ocenenie "Young Talent"

Pre ocenenie Young Talent platí kritérium pôsobenia v oblasti vzdelávania alebo koučingu a nepresiahnutie veku 30 rokov do konca roka 2023.

Odborná porota

profilová fotka

Emília Jányová Lopušníková

Prezidentka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, mentorka lektorov

profilová fotka

Emília sa v oblasti vzdelávania dospelých pohybuje 20 rokov. Začínala ako lektorka, neskôr bola riaditeľkou vzdelávacej spoločnosti, ktorá vzdelávala tisícky zamestnancov na celom Slovensku. Pred desiatimi rokmi založila Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) ako prvú stavovskú organizáciu, ktorá má záujem o zvyšovanie kvality v ďalšom vzdelávaní. Okrem Univerzity Komenského v zmysle zákona ALKP overuje odbornú spôsobilosť v kvalifikácii lektor - tzv. certifikácia lektorov.

Podľa Emílie musí byť dobrý lektor odborníkom na určitú tému najlepšie s praxou, musí vedieť zaujať, poučiť a inšpirovať svojich poslucháčov. No hlavne, musí sa neustále vzdelávať, aby bol inovatívny a otvorený novým možnostiam.

profilová fotka

Klára Giertlová

Profesionálna koučka, lektorka, mentorka koučov

profilová fotka

Klára Giertlová koučuje od r. 1995, najprv ako manažérka, od roku 1999 aj ako externá koučka. Od roku 2003 sa koučovaniu venuje profesionálne. Publikovala o ňom množstvo článkov, napísala a vydala prvú knihu o koučovaní napísanú v inom než svetovom jazyku (2004). S kolegami zorganizovala prvé dve konferencie o koučovaní na Slovensku (2005, 2006), iniciovala vznik Slovenskej asociácie koučov (SAKo) aj ICF Slovak Chapter. Klára je ICF certifikovaná ako Professional Certified Coach a tiež ako Majster kouč certifikovaný SAKoM.

V ankete L&D Awards bola ocenená ako Koučka roka 2022.

V tichom prírodnom prostredí Tajova pri B. Bystrici vybudovala vlastné koučovacie stredisko s ubytovaním, kde ponúka okrem kurzov a koučovania aj koučovacie a rozvojové pobyty pre jednotlivcov a tímy. Ako akreditovaná lektorka inštitútu Solutionsurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko) vedie kurzy koučovania s akreditáciou ICF Level 1 a 2, čo znamená oprávnenie vykonávať ACC aj PCC certifikačné skúšky ICF priamo na kurze. Prípravu špičkových koučov a podporu rozvoja koučovacej kultúry vníma ako svoje poslanie. Aj keď to robí už 25 rokov, stále ju baví pozorovať, ako okolo nej rastú koučovací šampióni.

profilová fotka

Marcela Lendvaiova

Leadership & Soft skills trénerka, mentorka a certifikovaná koučka

profilová fotka

Marcela Lendvaiova je profesionálna Leadership & Soft skills trénerka, mentorka a certifikovaná koučka s 25-ročnou praxou vo vzdelávaní. Jej cieľom je pomáhať jednotlivcom naplniť svoj potenciál a zároveň meniť spoločnosť cez vzdelávanie a osobný rozvoj.

Komunita L&D v rámci Global Skills Development Council ju pasovala za svoju honorárnu poradkyňu a zároveň jej udelila titul - Chief Learning Officer. Magisterský titul a doktorát získala Marcela zo Sociálnej práce so zameraním na psychologické problémy človeka na UKF v Nitre. Ďalej ukončila štúdium HR Management na Leicester University v Anglicku; rôzne certifikácie (Timeline terapie ™, Hypnóza, Train the Trainer, Brain-friendly learning, Adult learning, atď.) získala v Dubaji, Neuroleadership and Conceptual Approaches in Educational Neuroscience v Austrálii, Science of Wellbeing cez Courseru na Yale, a tiež získala Koučingový certifikát v Bratislave.

Dnes pracuje ako manažérka rozvoja a vzdelávania v AT&T Global services a vo svojej práci sa počas posledných 12 rokov venovala globálnym projektom v rámci Skills transformation, People transformation, Culture transformation, Change management, Performance management, angažovanosť zamestnancov, excelovanie v zákazníckom servise, neuroleadership, diverzity a inklúzie, atď., v ktorých vytvárala aj tréningové materiály pre AT&T univerzitu (250 tisíc zamestnancov). Marcela sa tiež venuje téme wellbeingu, stres manažmentu a duševného zdravia.

profilová fotka

Marián Hudeček

Riaditeľ ľudských zdrojov

profilová fotka

V oblasti ľudských zdrojov pôsobí Marián 20 rokov, svoju kariéru začal ako špecialista pre nábor zamestnancov v zahraničnej výrobnej spoločnosti a následne si prešiel viacerými pozíciami a krajinami.

Po návrate na Slovensko pracoval ako HR manažér vo výrobných a logistických medzinárodných spoločnostiach, kde mal na starosti vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, talent manažment, rozvoj absolventov, proces náboru a výberu zamestnancov, kolektívne vyjednávania.

V súčasnosti pracuje ako Riaditeľ ľudských zdrojov v spoločnosti Odpad a likvidácia odpadu, a.s (v skratke OLO) a zodpovedá za všetky oblasti ľudských zdrojov. Vzdelávanie zamestnancov považuje za jednu z kľúčových oblastí v organizáciách.

profilová fotka

Mária Rapanová

Riaditeľka ľudských zdrojov

profilová fotka

Mária Rapanová už viac ako 30 rokov pracuje v oblasti ľudských zdrojov, postupne pôsobila na pozíciách HR biznis partnerky, manažérky vzdelávania a rozvoja, manažérky HR Operations a riaditeľky ľudských zdrojov v medzinárodných spoločnostiach v oblastiach bankovníctva, telekomunikácií a energetiky. Od roku 2021 pracuje ako riaditeľka ľudských zdrojov skupiny Medirex, ktorá pôsobí v oblasti zdravotníctva.

Pevne verím v kľúčovú rolu firemných hodnôt a vízií, ktoré z hodnôt vyrastajú, pretože tvoria základ každej spoločnosti. Ich aktívne kultivovanie umožňuje spoločnostiam a ľuďom, ktorí tieto spoločnosti tvoria, napredovať a rásť. Rozvoj a vzdelávanie vnímam ako krásny HR nástroj, ktorým vieme rastu jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti, efektívne napomáhať.

profilová fotka

Sonia Kania

Riaditeľka ľudských zdrojov

profilová fotka

Sonia Kania sa narodila pod Tatrami, kde strávila 18 rokov svojho života. Po maturite sa vybrala hľadať nové výzvy do zahraničia. Celý život snívala o tom, že sa stane právničkou a za týmto snom sa vybrala do Anglicka, kde vyštudovala trestné a medzinárodné obchodné právo na University of Hertfordshire.

Po skončení univerzity pracovala na prokuratúre, no túžba vrátiť sa späť do rodnej krajiny za rodinou bola silnejšia. Po návrate na Slovensko nastúpila do skupiny BNP Paribas a našla si uplatnenie a sebarealizáciu na oddelení HR.

Keď prišla príležitosť, byť pri zrode jedinečného projektu - Arval Competence Center, neváhala ani chvíľu a stala sa súčasťou unikátneho projektu. Okrem HR direktorky je aj mamou dvoch synov na plný úväzok, ktorí ju napĺňajú radosťou a energiou.

Sonia je spoločenský a komunikatívny človek, ktorý sa rád porozpráva s každým, kto hovorí po slovensky, poľsky, anglicky alebo francúzsky. Carpe diem je jej motto a v spoločnosti Arval Competence Center Bratislava ho do bodky napĺňa každý pracovný deň.

profilová fotka

Soňa Sochová

Riaditeľka ľudských zdrojov

profilová fotka

Soňa Sochová je skúsenou líderkou v oblasti ľudských zdrojov s dlhoročnými skúsenosťami s vedením HR tímov a podporou obchodných cieľov prostredníctvom HR agendy.

HR kariéru začínala v General Electric a ďalej ju rozvíjala na manažérskych HR pozíciách v IBM a Johnson Controls. Má skúsenosti s vedením medzinárodných tímov a projektov zameraných na navrhovanie a zlepšovanie procesov, change management, HR transformáciu, rozvoj kultúry, získavanie talentov, či budovania zamestnávateľskej značky. Vzdelávanie a rozvoj kolegov a kolegýň vníma ako jeden zo základných pilierov HR stratégie, ktorý spočíva v mixe širokej škály príležitostí učiť sa a získavať nielen vedomosti a zručnosti potrebné teraz, ale aj v budúcnosti.

V súčasnosti pracuje v 365.bank ako Head of HR. Jej srdcovkou je platforma Open HR Forum, ktorú spolu s HR nadšencami založila. Pomocou dobrovoľníctva v nej spája a inšpiruje HR komunitu, nielen na Slovensku.

profilová fotka

Zuzana Jojićová

Executive, Business & Leadership Koučka, Prezidentka ICF Slovakia

profilová fotka

Zuzana Jojićová má 17 rokov pracovných skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov na pozíciách stredného a vrcholového manažmentu v medzinárodných spoločnostiach.

Ako koučka, lektorka a konzultantka sa od roku 2013 zameriava na manažérske a tímové rozvojové vzdelávanie klientov v Európe.

Pomáha manažérom stať sa lídrami a vedie ich k tomu, aby spoznali najskôr sami seba a vedeli seba viesť, aby následne mohli vytvárať zmysluplné vzťahy a viesť úspešne aj tímy. Podporuje taktiež podnikateľov a majiteľov slovenských spoločností, pretože je presvedčená o tom, že ak sa bude dariť im, tak sa bude dariť aj Slovensku.

Koučingu sa venuje od roku 2010 a pri koučovaní používa prístup zameraný na riešenie (Solution Focused Coaching).Od tohoto roku zastáva pozíciu Prezidentky ICF (International Coaching Federation) na Slovensku. Spolu s ostatnými kolegami podporuje šírenie povedomia o profesionálnom koučingu a tiež buduje priateľskú, podporujúcu a inšpiratívnu komunitu koučov.Pôsobí tiež ako ICF mentorka pre koučov, ktorí sa uchádzajú o ICF certifikáciu.

profilová fotka

Dalibor Bednařík

Kouč a Mentor koučov

profilová fotka

Dalibor Bednařík sa koučingu profesionálne venuje už viac ako 20 rokov. Dominantne sa zameriava na koučing pre vrcholových, vyšších a stredných manažérov, špecialistov v priemere 9 hodín / manažér.

Dalibor realizuje skupinové aj individuálne koučingy, počas ktorých nedirektívnym spôsobom privádza klientov k riešeniam.

Od roku 2011 vedie celosvetovo ICF certifikované výcviky v koučingu a v koučovacom prístupe pre manažérov i koučov.

Dalibor vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského s následným psychoterapeutickým výcvikom v POP. Svoju certifikáciu ICF PPC získal v roku 2011, neskôr získal medzinárodnú certifikáciu ECPC aj NLP Practitioner.

Dnes je Mentor koučov pre ICF, autor a líder celosvetovo certifikovaného výcviku koučov, certifikovaného najväčšou svetovou koučingovou federáciou ICF s názvom: Integrative Coaching and Core Competencies.

Okrem toho absolvoval výcviky ako: Systemický koučing a Systémová dynamika v organizáciách, ktoré organizovali ISPAK a Bert Hellinger Instituut Nederland.

profilová fotka

Jaroslav Grygar

Konateľ spoločnosti a senior manažér ľudských zdrojov

profilová fotka

Jaroslav vyštudoval obchodnú administratívu na City University of Seattle a operatívny manažment na Vysokej Škole Manažmentu v Trenčíne.

Po úspešnom ukončení štúdia a pracovných skúsenostiach vo Veľkej Británii, pôsobil od roku 2006 na pozícii Riaditeľa Ľudských Zdrojov v spoločnosti Ceragon Networks/Nera Networks v Nórsku, v Izraeli a na Slovensku.

Špecializuje sa na oblasť zodpovedného podnikania (CSR/ESG), o čom svedčí aj významné ocenenie Via Bona Slovakia 2010 pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania, Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Skvelý Zamestnávateľ, SOPK Grand Prix 2020 v Etike Podnikaní, ocenenie v oblasti ekonomickej inklúzie v rámci udeľovania Ceny ministra zahraničných vecí USA pre výnimočné spoločnosti (ACE) za rok 2021 a Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Veľkých Zamestnávateľov.

Od roku 2014 Jaro úspešne pôsobí v spoločnosti Whirlpool Corporation na pozícii Konateľa spoločnosti a Senior Manažéra Ľudských Zdrojov, kde zodpovedá za úsek ľudských zdrojov ako aj za WEEC (Európsku Odborovú Komisiu Whirlpool EMEA). Jaro taktiež pôsobí od roku 2021 v rešpektovanej platforme ľudských zdrojov HRcomm na pozícii Viceprezidenta.

profilová fotka

Lenka Balážová

Manažérka ľudských zdrojov

profilová fotka

Záľubou porotkyne Lenky Balážovej je už viac ako 7 rokov HR.

Teší ju, keď vidí, ako ľudia prichádzajú do spoločnosti, zžívajú sa s firemnou kultúrou, narastá ich angažovanosť, rozvíjajú sa a prekonávajú nové výzvy. V spoločnosti Primark Slovakia vedie Lenka HR oddelenie od momentu jej vstupu na slovenský trh a má možnosť byť súčasťou všetkých oblastí HR - od náboru, cez legislatívne otázky, HR systémy, odmeňovanie, rozvoj kolegov až po budovanie kultúry.

Vzdelávanie a rozvoj je dôležitou súčasťou mnohých ich aktivít. Rozvoj vnímajú ako silný motivačný faktor kolegov, preto je ich cieľom vytvárať im aj v tomto ohľade do budúcna stále viac priestoru.

profilová fotka

Zuzana Valábková

Koučka, lektorka, mentorka a hodnotiteľka koučovania, supervízorka pre pomáhajúce profesie

profilová fotka

Vyštudovala teológiu, etiku, špeciálnu pedagogiku a poradenstvo. Časť svojho profesionálneho života sa venovala vzdelávaniu detí a študentov.

Je absolventkou viacerých akreditovaných výcvikov koučovania v rôznych prístupoch. Má za sebou 3 ročný výcvik v muziko - terapii a tiež výcvik v motivačných rozhovoroch, koučovaní detí a párovom poradenstve.

Aktuálne pôsobí vo vzdelávaní dospelých. Už 13. rok sa venuje profesionálnemu koučovania.

Pôsobí aj ako lektorka, mentorka a hodnotiteľka koučovania ako aj supervízorka pre pomáhajúce profesie.

Vedie medzinárodne akreditovaný výcvik koučovania v existenciálnom prístupe, viacero online výcvikov z oblasti koučovania a aj takto pomáha ľuďom nájsť zmysel vo veciach ktoré robia.

Má vášeň pre rozvoj a zmysluplné aktivity. Je autorkou viacerých projektov pre koučov, ako aj autorkou emočných a rozvojových kariet EMOpadna karty a TEll me karty.

Rada rozvíja a podporuje komunitu nie len profesionálnych koučov.

V roku 2022 získala ocenenie Koučka Roka.

Ak práve nepracuje je mamou 10 deťom, miluje prechádzky v prírode, lezenie, lyžovanie a čas v domčeku pod lesom so svojou rodinou.

profilová fotka

Bea Brosková

Trénerka, lektorka, vizuálna facilitátorka, grafická zapisovateľka

profilová fotka

V máji 2023 Bea Brosková v ankete Learning & Development Awards obdržala titul Lektorka roka a tento raz je už členom našej odbornej poroty.

Sme veľmi radi, pretože Bea je už na prvý pohľad energická žena a často sa do vecí vrhá s nadšením a vášňou. Vzdelávaniu a rozvoju dospelých sa profesne s menšími prestávkami venuje už viac ako 15 rokov.

Počas štúdia sa zapájala do akademických debát a dlhodobo pôsobila ako dobrovoľníčka v medzinárodnej študentskej organizácii - práve tam absolvovala svoje prvé "train the trainers".

Ako lektorka sa špecializuje na témy: vedenie ľudí, tímová spolupráca, prezentačné zručnosti, rastové nastavenie mysli, osobnostné typológie a jej veľkým koníčkom je už niekoľko rokov aj vizuálne myslenie a všetko, čo s ním súvisí - nielen na domácej pôde, ale aj na tej globálnej. Bea je jedným zo zakladajúcich členov európskej organizácie združujúcej tzv. "visual practitioners".

Okrem školení sa venuje facilitácii tímových stretnutí a klientom pomáha i skrz vizuálne záznamy a vizuálnu facilitáciu. Medzi jej klientami nájdete hlavne medzinárodné korporácie, no rada príležitostne vzdeláva aj študentov stredných a vysokých škôl, či pedagógov z rovnakých inštitúcií.

profilová fotka

Eva Pilarčíková

Managing Director/ Senior konzultant / Kouč

profilová fotka

Eva Pilarčíková je vyštudovaná andragogička a pracuje v oblasti personálneho poradenstva a osobnostného rozvoja už od roku 2004. Sústreďuje sa na rôzne formy práce s ľuďmi a ich rozvoja prostredníctvom tréningov, koučingu a psychometrie. Väčšina tréningov je zameraných na leadership, komunikáciu, sebapoznanie, rozvoj emočnej inteligencie a rozvoj tímov.

Okrem rozvoja sa zameriava na zisťovanie osobnostného potenciálu a jeho plné využitie v tímoch alebo firmách. Vo svojej práci prináša kreatívne a inovatívne prístupy, ktoré sa opierajú o jasné dáta, využíva psychometrické testy, spätnú väzbu 360 a rôzne iné techniky.

Je certifikovanou koučkou ICF, kariérnou poradkyňou ALKP a Agile facilitátorkou.

Vo svojom okolí sa snaží prinášať pozitívny pohľad na život. Ako dobrovoľníčka pomáha v práci s vodiacimi a terapeutických psami, zapojila sa do programu práce s autistickými deťmi, pomáha v neziskovej organizácii Psi na život a koučuje stredoškolákov cez DASATO. Okrem toho rada cestuje a trávi čas v prírode.

profilová fotka

Jana Palenčárová

HR Director

profilová fotka

Janka absolvovala bakalárske štúdium manažmentu na Bond Univerzity v Austrálii, následne inžinierske a doktorandské štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.

Po úvodnej skúsenosti v oblasti executive search pracovala 7 rokov pre farmaceutickú spoločnosť GlaxoSmithKline najprv ako HR Generalist a následne ako HR Manager.

3 roky bola HR riaditeľkou v ČSOB skupine, kde sa jej tímu podarilo reštrukturovať HR úsek a vyhrať cenu HR Gold . Momentálne piaty rok pracuje pre projekt a dnes už otvorenú nemocnicu Bory. Na Boroch mala možnosť vytvoriť a implementovať HR stratégiu, nastaviť employer value propositon a employer branding. Má za sebou masívny hiring a adaptáciu dnes už vyše 1100 kolegov.

Rada sa venuje HR stratégii, employer brandingu a vzdelávaniu.

profilová fotka

Gabriela Petrasová

HR riaditeľka

profilová fotka

V súčasnosti už 7 rokov pôsobí ako HR riaditeľka Wustenrot Slovensko, ľudským zdrojom sa venuje počas celej svojej pracovnej kariéry.

Má dlhoročné pracovné skúsenosti s vedením HR najmä vo finančnej sfére – viedla tímy HR v najväčších slovenských bankách (ČSOB, Tatra banka, VÚB) a v poisťovni (Aegon).

Najvýraznejšie skúsenosti má z recruitmentu, talent managementu, rozvoja zamestnancov, vzdelávania. Ale aj v oblasti riadenia zmien či internej komunikácie. Môžete ju poznať ako členku OPEN HR Fóra. Vyštudovala Andragogiku na UK v Bratislave.

Byť porotkyňou L & D Awards je pre mňa veľká česť. Mať možnosť poznať prácu skvelých lektorov a lektoriek, koučov a koučiek a vidieť zaujímavé, zmysluplné vzdelávacie programy z blízka je mimoriadne obohacujúce. Ďakujem za tútu skúsenosť a veľmi si ju vážim.
profilová fotka

Annamária Marcinová

Human Resources Lead

profilová fotka

Annamária Marcinová pôsobí v oblasti HR už viac ako 17 rokov. Ako HR riaditeľka pôsobila v medzinárodnej spoločnosti CRH (Danucem, Holcim), kde bola zodpovedná za riadenie HR pre 3 krajiny: Slovensko, Maďarsko a Rakúsko.

Následne od roku 2020 pôsobila v najväčšej štátnej inštitúcii - Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kde splnila svoje predsavzatie a cieľ - zmodernizovať a zmeniť firemnú kultúru.

Vo svojom voľnom čase sa venuje témam ako rozvoj ľudského potenciálu spojený so športom a zároveň je aj vedúcou klubu HRComm pre Bratislavu.

Veľmi si váži svoju rolu v L&D Awards, pretože verí, že vzájomnou inšpiráciou môžeme posúvať túto oblasť ďalej a víťaz nie je len jeden!

Organizátor

Developium s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava

Kontaktná osoba

Veronika Koišová
+421 915 490 460
info@ldawards.sk